AIZDEVUMA LĪGUMA vispārīgie noteikumi

1. Termini

1.1. Aizdevējs SIA "Greencredit", reģ. Nr.: 40103298741, jur. adrese: Zemitāna iela 2b, Rīga, LV-1012, info@greencredit.lv.
1.2. Aizņēmējs Fiziska persona, kas norādīta Aizdevuma līguma Speciālajos nosacījumos un saņem Aizdevumu no Aizdevēja.
1.3. Aizdevums Naudas summa, ko Aizdevējs aizdod Aizņēmējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Aizdevums uzskatāms par īstermiņa aizdevumu.
1.4. Aizdevēja Bankas konti Aizdevēja bankas konti, kuri norādīti Speciālajos nosacījumos un/vai Mājas lapā, uz kuriem veicami visi maksājumi saistībā ar šo līgumu.
1.5. Aizdevēja mājas lapa Aizdevēja interneta mājas lapa: www.greencredit.lv, kurā Aizņēmējs piesakās Aizdevumam, noslēdz Aizdevuma līgumu un kurā izveidots Aizņēmēja lietotāja profils.
1.6. Aizdevuma atmaksas termiņš Diena saskaņā ar Aizdevuma Speciālajiem nosacījumiem, kad jāveic Aizdevuma atmaksa.
1.7. Aizdevuma Līguma Vispārīgie noteikumi Šie līguma noteikumi, kas paredz pušu tiesības un pienākumus, Aizdevuma atmaksas kārtību un citus noteikumus.
1.8. Aizdevuma Speciālie nosacījumi Aizņēmēja individuāli uzņemto saistību kopums attiecībā uz Aizdevuma atdošanu, tostarp, Aizdevuma atmaksas termiņš, Aizdevuma atmaksas noteikumi un summas. Aizdevuma Speciālie nosacījumi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.9. Komisijas maksa Maksa, ko Aizņēmējs maksā par Aizdevuma izsniegšanu un lietošanu.
1.10. Lietotāja profils Aizņēmēja izveidots lietotāja profils Aizdevēja Internet sistēmā, kurā norādīta visa informācija, tostarp par Aizdevuma Speciāliem nosacījumiem. Lietotāja profils Aizņēmējam pieejams, kamēr spēkā ir Aizdevuma Līguma Vispārīgie noteikumi un Aizdevuma Speciālie nosacījumi.
1.11. Reģistrācijas maksa Vienreizēja maksa 0.01 EUR apmērā, ko Aizņēmējs pārskaita Aizdevējam, reģistrējoties Aizdevēja mājas lapā, apliecinot savu gribu tikt saistītam ar Aizdevuma Līguma vispārīgiem noteikumiem un apliecinot savu datu pareizību.
1.12. Gada Procentu Likme (GPL) Aizdevuma kopējās izmaksas Aizņēmējam, izteiktas gada procentos no Aizņēmējam piešķirtās Aizdevuma summas un aprēķinātas saskaņā ar LR Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumiem Nr.1219 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu". Gada procentu likme norādīta Aizdevuma Speciālajos nosacījumos un pieejama Lietotāja profilā.
1.13. Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija - saskaņā ar 2010.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” 2.pielikuma apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs.

2. Līguma noslēgšana

2.1. Lai pieteiktos Aizdevumam, Aizņēmējam sākotnēji jāveic reģistrācija Aizdevēja Mājas lapā, aizpildot reģistrācijas formu.
2.2. Pirms reģistrācijas formas iesniegšanas Aizņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Vispārīgajiem līguma noteikumiem, ka tos saprot un piekrīt nodot apstrādei savus personas datus.
2.3. Aizņēmējam jāveic Reģistrācijas maksa, pārskaitot to uz Aizdevēja Bankas kontu. Maksājumā jānorāda Aizdevējs kā maksājuma saņēmējs, tā konts, kā arī maksājuma mērķī – kods, kas Aizņēmējam tika piešķirts Aizdevēja Mājas lapā pēc reģistrācijas.
2.4. Aizņēmējs piekrīt, ka, izvērtējot Aizņēmēja spēju atbildīgi aizņemties un atdot Aizdevumu un pieņemot lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu, Aizdevējs pārbauda Aizņēmēja kredītvēsturi savā un Trešo personu datu bāzē, kā arī citu pieejamu informāciju par Aizņēmēju.
2.5. Aizņēmējs piekrīt, ka Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta Aizņēmējam.
2.6. Pēc Reģistrācijas maksas veikšanas Aizņēmējs saņem no Aizdevēja apstiprinājumu uz Aizņēmēja e-pasta adresi un/vai mobilo telefonu.
2.7. Pirms Aizdevuma pieteikuma iesniegšanas Aizņēmējs var iepazīties ar Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju.
2.8. Pēc aizdevuma pieteikuma iesniegšanas, atteikuma gadījumā, Aizņēmējs saņem atteikumu uz Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi un/vai mobilo telefonu. Aizdevējam nav jāpaskaidro iemesli, kādēļ ir atteikts Aizdevums, tomēr gadījumos, kad atteikums pamatots ar iegūtajām ziņām no datubāzēm par personas ienākumiem un maksājumu saistību izpildi, Aizdevējs nekavējoties un bez maksas informē Aizņēmēju par datubāzes izmantošanas rezultātiem un sniedz ziņas par izmantoto datubāzi.
2.9. Aizdevuma apstiprinājuma gadījumā, Aizņēmējs var izvēlēties Aizdevuma summu un nosacījumus Aizdevēja Mājas lapā vai nosūtot īsziņu Aizdevēja Mājas lapā minētā kārtībā, tomēr Aizdevējs patur tiesības piešķirt mazāku aizdevuma summu, izvērtējot katru Aizņēmēju individuāli. Aizņēmējs apstiprina savu datu pareizību un, ka piekrīt Aizdevuma Līguma Vispārīgajiem noteikumiem, Aizdevuma Speciālajiem nosacījumiem un savu datu apstrādei, ievērojot normatīvos aktus. Aizdevums tiek izsniegts nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no brīža, kad Aizdevējs apstiprināja Aizņēmēja aizdevuma pieteikumu, pārskaitot Aizdevumu uz Aizdevuma Speciālajos nosacījumos norādīto Aizņēmēja bankas kontu.
2.10. Aizdevuma līgums tiek noslēgts brīdī, kad Aizņēmēja pārskaitītā vienreizēja Reģistrācijas maksa ir saņemta Aizdevēja kontā un Aizņēmējs apstiprinājis Aizdevuma Līguma Vispārīgos noteikumus.
2.11. Aizdevuma līguma noslēgšanas gadījumā Aizdevēja mājas lapā tiek izveidots Aizņēmēja Lietotāja profils, kurā Aizņēmējam ir pieejama visa informācija par Aizdevumu un Aizdevuma Speciālajiem nosacījumiem. Lietotāja profilam var piekļūt, izmantojot reģistrēto e-pastu un individuāli izvēlēto paroli.
2.12. Noslēgtais Aizdevuma līgums tiek glabāts SIA "Greencredit" datu bāzē faila formātā. Noslēgtais Aizdevuma līgums datu bāzē tiek glabāts neierobežotu laiku. Pēc Aizdevēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas, Aizdevuma līgums divu nedēļu laikā tiks nosūtīts uz Aizdevēja norādīto adresi.

3. Aizņēmēja tiesības un pienākumi

3.1. Aizņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Aizdevuma Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un ir informēts, ka visi Aizdevuma Speciālie nosacījumi Aizņēmējam ir pieejami lietotāja profilā.
3.2. Aizņēmējam jāveic Aizdevuma atmaksu saskaņā ar Aizdevuma Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un Aizdevuma Speciālajiem nosacījumiem, veicot pārskaitījumu uz Aizdevēja Bankas kontu attiecīgajā Aizdevuma atmaksas termiņā. Maksājums uzskatāms par veiktu tajā dienā, kad maksājuma summa saņemta Aizdevēja Bankas kontā.
3.3. Aizņēmējs, veicot Aizdevuma atmaksu, norāda visu nepieciešamo informāciju, tostarp, maksājuma mērķī norāda savu personas kodu.
3.4. Aizņēmējs sedz visas banku komisijas maksas vai citus izdevumus, kas saistīti ar bankas operācijām, pārskaitot Aizdevumu uz Aizdevēja bankas kontu.
3.5. Ja Aizdevuma atmaksas termiņš iekrīt brīvdienā vai oficiālā svētku dienā, Aizņēmējs Aizdevuma samaksu var veikt nākošajā darba dienā.
3.6. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs rēķinus sagatavo elektroniski, un tie ir derīgi bez paraksta un tie pieejami lietotāja profilā. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevēja izsniegtie rēķini ir tikai informatīva rakstura, un rēķina nesaņemšanas gadījumā veic maksājumu Aizdevējam atbilstoši Aizdevuma Speciālajiem nosacījumiem.
3.7. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā laikā pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības, apmaksājot Komisijas maksas daļu par izmantotajām dienām saskaņā ar Aizdevēja aprēķinu, Aizdevuma pamatsummu, kā arī aprēķinātos nokavējuma procentus. Ja Aizņēmējs izpilda savas saistības pilnīgi vai daļēji pirms Aizdevuma atmaksas termiņa, Aizņēmējam ir tiesības uz to, lai taisnīgi tiek samazinātas kopējās kredīta izmaksas.
3.8. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma un izmantot savas atteikuma tiesības:
3.8.1. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Aizdevuma līguma noslēgšanas brīža, nosūtot Aizdevējam paziņojumu elektroniski ar e-pasta starpniecību uz info@greencredit.lv. Šajā gadījumā Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tam, kad nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Aizdevējam Aizdevumu un samaksāt Komisijas maksas daļu proporcionāli Aizdevuma izmantošanas termiņam saskaņā ar Aizdevēja aprēķinu, kas būs pieejams Lietotāja profilā;
3.8.2. pirms Aizdevējs veicis Aizdevuma pārskaitījumu uz Aizņēmēja bankas kontu.
3.9. Aizņēmējs nevar nodot savu paroli vai citu informāciju, kas saistīta ar šo Līgumu, Trešām personām, bet gadījumā, kad šie dati ir kļuvuši zināmi Trešajām personām, Aizņēmējs apņemas par to nekavējoties rakstiski informēt Aizdevēju.
3.10. Aizņēmējam ir pienākums 7 (septiņu) dienu laikā informēt Aizdevēju par savas dzīvesvietas adreses, mobilā tālruņa numura, e-pasta adreses maiņu, uzvārda maiņu, darba vietas maiņu. Aizņēmējs šo informāciju var sniegt, ieejot savā Lietotāja profilā vai nosūtot 0.01 EUR no sava bankas konta maksājuma mērķī norādot jaunā e-pasta adresi un/vai jauno mobilā telefona numuru vai kā citādi rakstveidā paziņot Aizdevējam.
3.11. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir pazaudējis paroli, Aizņēmējs var pieteikties jaunai parolei, mājas lapā nospiežot pogu “AIZMIRSI PAROLI” vai arī kā citādi rakstveidā paziņot Aizdevējam.
3.12. Aizņēmēja saistības, kas izriet no šī Līguma ir saistošas Aizņēmēja mantiniekiem un tiesību pārņēmējiem.
3.13. Aizņēmējam ir tiesības izmantot Aizdevēja pakalpojumus pēc Aizdevuma Speciālo noteikumu izpildes, izmantojot jau esošu lietotāju profilu.
3.14. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī Aizdevuma līguma darbības laikā pēc pieprasījuma un bez maksas saņemt Aizņēmēja Lietotāja profilā konta izrakstu ar informāciju par Aizdevuma atmaksu saskaņā ar MK noteikumu Nr.1219 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” 35.9.punktu.

4. Aizņēmēja personas datu apstrāde

4.1. Aizdevējs ir reģistrējis Datu valsts Inspekcijā personas datu apstrādi, ko apliecina izdotā reģistrācijas apliecība Nr. 001659.
4.2. Aizņēmējs, piekrītot Aizdevuma Līguma Vispārīgajiem noteikumiem, apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka, lai nodrošinātu Līguma izpildi un sazinātos ar Aizņēmēju, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veidotu, saglabātu vai nodotu trešajām personām Aizņēmēja kredītvēsturi, Aizdevējam kā datu apstrādes pārzinim un/vai operatoram, bez Aizņēmēja papildus piekrišanas, ievērojot normatīvo aktu prasības, ir tiesības veikt Aizdevēja rīcībā esošo Aizņēmēja personas datu apstrādi, izmantot saņemtos personas datus līgumsaistību izpildei ar Aizņēmēju, tai skaitā, bet ne tikai, Aizdevējs ir tiesīgs izmantot Aizņēmēja personas datus Aizņēmēja kredītvēstures veidošanai, saglabāšanai, nodošanai trešajām personām un veikt Līgumā doto Aizņēmēja personas datu pārbaudi un precizēšanu valsts reģistros, tai skaitā arī Iedzīvotāju reģistrā, kā arī kredītvēstures datu bāzēs.
4.3. Datu apstrādē iekļautie personas dati ir visa tā Aizņēmēja informācija, ko Aizņēmējs ir sniedzis, reģistrējoties Aizdevumam, vai kas Aizdevējam kļūs pieejami saistībā ar Aizņēmēja līgumsaistību nodibināšanos un vai to izpildi, to starpā, ar Aizņēmēja pieteikumu attiecīgo līgumsaistību nodibināšanai, kā arī visa cita normatīvajos aktos noteiktā informācija.
4.4. Aizņēmējam ir iespējas piekļūt saviem datiem datu apstrādē un, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai nepatiesi, izdarīt tajos labojumus vai atteikties no turpmākas Aizņēmēja personas datu apstrādes savā profilā, sazinoties ar Aizdevēju telefoniski, pa faksu, pa e-pastu vai pastu, kas norādītas Aizdevēja mājas lapā.
4.5. Aizņēmējs piekrīt, ka iespējamie datu saņēmēji ir kredītpiedzīšanas organizācijas, un/vai organizācijas, kas veic pasākumus, lai nodrošinātu saistību izpildi, vēstuļu un/vai rēķinu nosūtīšanai izmantotā ārpakalpojumu organizācija, grāmatvedības uzskaites veikšanai izmantota ārpakalpojumu organizācija, valsts kontrolējošās institūcijas.
4.6. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs, novērtējot Aizņēmēja spēju atdot aizdevumu, var veikt dažāda veida pieprasījumus Trešajām personām, tajā skaitā dažādām kredītiestādēm, telekomunikāciju uzņēmumiem (tajā skaitā SIA "Latvijas Mobilais Telefons", SIA "BITE Latvija", SIA "Tele2", SIA "Lattelecom" un citiem telekomunikāciju uzņēmumiem), kredītņēmēju un parādnieku datu bāzēm, darba devējiem, valsts iestādēm (tajā skaitā Iedzīvotāju Reģistram, Valsts Ieņēmumu Dienestam, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūrai), lai pārbaudītu un salīdzinātu Aizņēmēja personas datus un izvērtētu Aizņēmēja kredītvēsturi.
4.7. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs veic visa veida pieprasījumus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk tekstā – PMLP), kā arī veic iegūtu datu un informācijas apstrādi. Aizdevējs ir tiesīgs likuma noteiktā kārtībā un apmērā pieprasīt no PMLP visu nepieciešamo informāciju par Aizņēmēju un viņa dzīvesvietu, lai nodrošināt saistību izpildi, vēstuļu un/vai rēķinu nosūtīšanu.
4.8. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs ir tiesīgs veikt Aizņēmēja datu apstrādi, kā arī nodot un saņemt Aizņēmēja datus un citu informāciju no datu bāzēm un/vai uzskaites sistēmām par Aizņēmēja pienācīgi, ka arī nepienācīgi pildītām saistībām.

5. Aizdevēja tiesības un pienākumi

5.1. Aizdevējs apņemas pārskaitīt Aizdevumu uz Aizņēmēja norādīto bankas kontu pēc tam, kad Aizdevējs pieņem lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu.
5.2. Aizdevējs 1 (vienu) mēnesi iepriekš individuāli informē Aizņēmēju par jebkurām izmaiņām Aizdevēja standarta komisiju apmēros – t.i., komisijā par aizdevuma izsniegšanu un komisijā par aizdevuma termiņa pagarināšanu (jaunas komisijas piemērojamas gadījumā, ja puses vienosies par Aizdevuma termiņa pagarināšanu).
5.3. Aizdevējs ir tiesīgs izmantot Aizņēmēja personas datus, lai Aizņēmēju informētu, tajā skaitā nosūtot Aizņēmējam attiecīgu paziņojumu uz e-pasta adresi vai īsziņu uz Aizņēmēja mobilo telefonu, par jebkādiem jauniem, papildus un/vai aktuāliem pakalpojumiem, ko Aizdevējs piedāvā Aizņēmējam. Aizņēmējam ir tiesības atteikties no augstāk minēto paziņojumu saņemšanas, nosūtot atteikumu uz Aizdevēja e-pasta adresi.
5.4. Aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī Līguma par to paziņojot Aizņēmējam un pirms termiņa nekavējoties pieprasīt Aizņēmējam atmaksāt Aizdevumu, Nokavējuma procentus, Līgumsodu, Komisijas maksu, kā arī Aizdevējam nodarītos zaudējumus sekojošos gadījumos:
5.4.1. aizņēmējs kavē Aizdevuma atmaksas termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
5.4.2. aizņēmējs sniedza nepatiesu vai neprecīzu informāciju Aizdevuma saņemšanai.
5.5. Aizdevējam ir tiesības Aizņēmēja veiktos maksājumus ieskaitīt sekojošā kārtībā:
5.5.1. dzēšot nokavējuma procentus, kas Aizdevējam maksājami saskaņā ar šo Līgumu;
5.5.2. dzēšot Komisijas maksu;
5.5.3. dzēšot Aizdevuma pamatsummu;
5.5.4. dzēšot līgumsodu vai jebkurus kavējuma maksājumus ja tādi ir.
5.6. Pēc Aizņēmēja rakstiska pieprasījuma vai pieprasījuma Aizdevēja Mājas lapā, Aizdevējs var pagarināt Aizdevuma atmaksas termiņu, piemērojot par to Pagarināšanas komisijas maksu. Pagarināšanas komisijas maksas apmēru noteic Aizdevējs un izvieto šo informāciju Aizdevēja Mājas lapā. Šādā gadījumā Aizņēmējs maksā arī nokavējuma procentus un līgumsodu, ja tāds uzkrāts uz Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanas brīdi.

6. Pušu atbildība

6.1. Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē šajā Līgumā noteiktos maksājumus, Aizņēmējs maksā Aizdevējam nokavējuma procentus ne vairāk kā 0.65% apmērā no kopējās kavēto aizdevuma pamatsummas par katru kavējuma dienu. Nokavējuma procentu apmērs ir 0.1% virs aizdevuma procentu likmes dienā. Kopējais aprēķinātais nokavējuma procentu apmērs nepārsniedz pamatsummu vairāk par 36% virs aizņēmuma likmes gadā. Aizdevējam ir pienākums piemērot mazāku nokavējuma procentu likmi atbilstoši normatīvajos aktos par patērētāju kreditēšanu noteiktajai kārtībai. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no pienākuma izpildīt saistības atbilstoši šim Līgumam.
6.2. Gadījumā, ja Aizņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda savas šajā Līgumā noteiktās saistības, Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs, ievērojot normatīvo aktu prasības, ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētām Trešajām personām, kas ietver sevī arī tiesības uz Aizdevuma ņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu kredītvēstures datu bāzēs. Tāpat Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs var nodot Aizņēmēja personas datus apstrādei uz citu valsti.
6.3. Ja Aizņēmēja lieta tiek nodota kredītpiedziņas kompānijai, visus piedziņas izdevumus un zaudējumus, kas saistītas ar procesa virzību un pašu procesu, sedz Aizņēmējs, saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem.

7. Citi noteikumi

7.1. Visus paziņojumus Puses viena otrai sniedz rakstveidā. Šī līguma izpratnē rakstiski paziņojumi ir arī tādi paziņojumi, kas veikti e-pasta vai īsziņas veidā.
7.2. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, tostarp elektrības padeves traucējumus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas līgumā paredzētās saistības. Par šādu apstākļu iestāšanos cietusī Puse nekavējoties rakstiski paziņo otrai Pusei. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.
7.3. Aizdevuma Speciālie nosacījumi ir spēkā līdz tā pušu saistību pilnīgai izpildei un tos var grozīt tikai pusēm rakstiski savstarpēji vienojoties.
7.4. Aizdevēja darbību regulējošie normatīvie akti:
7.4.1. Civillikums;
7.4.2. Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
7.4.3. Parādu ārpustiesas atgūšanas likums (no likuma spēkā stāšanās datuma);
7.4.4. MK noteikumi Nr. 1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”;
7.4.5. MK noteikumi Nr. 648 „Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”.
7.5. Visi strīdi, kas izriet vai ir saistīti ar šo Līgumu, sākotnēji risināmi pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā Puses nevar panākt strīda risinājumu, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesās.
7.6. Aizņēmēja kredītēšanas noteikumu uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010).